تعبیر خواب.


از دست این انتخابات.
خواب دیدم.
انتخابات انجام شده و رای مردم معلوم شده. 6 نفر امدن فینال. 5 تا اقا و یک خانم. یکی شون هم خاتمی است. حالا اینها باید بین خودشون رای گیری کنند که یکیشون ریس جمهور شه.
رای گیری کردن اقای خاتمی (بدون عمامه بودن همانطور خوش تیپ)امد گفت که رای 5 تا اقا معلوم شده. م من عصبی شدم چرا خانم حق رای نداشته. بعد معلوم شد همه اقایون به خانوم رای دادن.
خانم ها یک خانم سیه چرده بود با حجاب ول و ابروی تاتو شده ابی شده و سرمه تو قطار امد کنار من نشست اسمش هم فهیمه بود.!! قشنگ حواسم بود از چند ماه دیگه ریس جمهور میشه. شروع کردیم به صحبت بعد من بهش گفتم شما خانم فهمیمه فلانی هستین که ریس جمهور شدین . خندید و تایید کرد.

Advertisements