مرد سالاری


داوم مرد سالاری در جامعه ما مرد سالاری را به مرد ستیزی تبدیل کرده.
زیر سایه بودن و در کنار بودن پیشکشمون دقیقا مقابل جنس مخالف می ایستیم..

Advertisements