تعطیلات


امروز تعطیل رسمی نبود. ولی تهران صد رحمت به تعطیلی رسمی. اصلا بعد از ظهر جمعه پیشش لنگ میانداخت.
مردم با جدیدیت تمام در سال حماسه های دو موردی مشغول ادامه دادن تعطیلات هستند.
خداوندا هرکی هر جا رفته به خیر خوشی همونجا موندگار شه.
ما هم داریم با این شهر خلوت زندگی را تجربه میکنیم.

Advertisements