باید باور کنم.


ارغوان ها گل داده اند. یاس های خوشه ای بنفش هم و شکوفه های سیب و نسترن های زرد قصر طلایی حتی.
به خودم گفتم باید قبول کنم بهار امده. دیگه باید باور کنم شهر پر از نو بهاره. ازش لذت ببرم. هرچند بهار وتابستان را دوست ندارم. پاییز و زمستان و نوبهار را بی دریغ دوست دارم.
یک گل ده گل صد ها گل
اینجا انجا هر جا گل
دامن دامن فروردین میریزد از دنیا گل.
شغر برنامه کودک بود فکر کنم.

Advertisements