ای داد بیداد.


چین 70 درصد بهای نفت را با کالا پرداخت میکند.
ای داد بیداد مستعمره چین شدیم رفتیم پی کارمون.
حتما با کیفیت هاشو سوا میکنند.

Advertisements