طرح ژنریک مسافرت.


بر گشتم خانه.
مثل اینکه میخوام برم مسافرت وسایلم را جمع میکنم. خانه را تمیز میکنم میرم خانه مامانم . انتهای همین خیابان.
خوب تنوعه. طرح ژنریک مسافرت. امروز دیگه برگشتم. اونجا را مرتب کردم تمیز مثلا دارم بر میگردم از مسافرت. مامانم که ایران نیست. اونجا هم کسی نیست.
عید دیدنی هم که نداشتیم بریم عید هم که کسی را نداشتیم بیاد. بس بود دیگه
سر راه از گل فروشی برای خودم گل خریدم. باگل وارد خانه شدم .عود روشن کردم. دوش گرفتم.
یک لشکر پشه هم امده بودند بیتوته کرده بودند. مشغول جنگم باهاشون.
خوب امدم تا یک سال جدید را شروع کنم. بسم الله.

Advertisements