ارمیا هم که اول شد.


حرف و حدیث هم پشت سرش زیاد است از وابسته بودن به سازمان مجاهدین خلق تا ………..وسیله شدن ارمیا وعاکادمی گوگوش  برای زور چپون کردن حجاب به زنهای مسلمان و تا هر چی شما خودتون شنیدین.
برای من عاکادمی با حذف شدن امیر حسین بی مزه شد.
برای ارمیا خوشحالم. امیدوارم که خواندن را ادامه بده واین صرفا یک هوس نباشه برای پر کردن وقتش.
و امیدوارم  دیگر زنهای  وطنمان هم امکان استفاده از امکانات بیشتری را داشته باشند.. با حجاب و یا بی حجاب.
قشنگترین کارش تقدیم کردن بردش به خانم های ایرانی بود.
ارمیا خانم محجبه اکادمی گوگوش بدون شک باب تازه ای را برای زنان محجبه ایرانی گشود.(زنان ایرانی ساکن ایران که کلا محجبه هستند)

هرچند باب خوبی را هم برای تبلیغ حجاب مد کرد. و اینکه یاد بگیریم به عقیده ادم ها در مورد انتخاب لباسشان احترام بگذاریم.
___________________
دلتون هم بسوزه. تهران با هوای پاک خلوت و زیباست. جای هیچ کس هم خالی نیست. خیابانهای بدون ترافیک . پیاده رو های خلوت. خلاصه بهشتی است در نوع خود.

Advertisements