تمام التهاب ها


تمام شد. نوروز امد سال هم تحویل و شد و تمام التهاب خوابید. عید هم مبارک شد.
____________
گاهی وقتی قراره با یک مسئله رو به رو نشی سر خودت را گرم میکنی به کار های دیگه اینقدر که نتوانی فکر کنی. با اصل مطلب را فراموش کنی.
مطلب اینه که ادم های تنها در مناسبتهای خاص مثل عید چندین برابر احساس تنهایی میکنند. یک اندوه ته این مناسبتهاست. که به یادت میاره …..
ریشه یابی که کنی . اصل مشکل مهاجرته.

Advertisements