نوروزانه


گام مینهد عطر هزاران  بهار نارنج در پس کوچه های سال. میشکفد طعم هزران ارزو بر شاخه ساران مهر.  . بهار میاید.نو روز میرسد.  زمین نغمه زندگی سر میدهد.
این همه زندگی بر شما مبارک باد.همه روزتان بهاری و نوروز باد.

Advertisements