از حال ما اگر بخواهید


مثل اسمان بهار
بنفش پر و سنگین
یک قدم مانده تا باریدن.

Advertisements