چهار شنبه سوری


امسال از اون سالهایی بود که چهار شنبه سوری یوم الشک بود؟ نمیدانستم فکر میکردم عید 5 شنبه است.
از بوی چوب سوخته و ترق وتروق چهارشنبه سوری غافلگیر شدم.
اجیل چهار شنبه هم نخریدم حتی. البته مثل اینکه یه کم هم تحریم بود.

Advertisements