عموی چاوز


ایشون با با عموی چاوز مصاحفه کرده بودند. نه مادر ایشان و یا به عبارت ساعتهای اول همسر ایشان. ما که نفهمیدم چی به چی شد. این جور مواقع یک مثلی هست . زن راضی مرد راضی گور پدر قاضی . به ماچه اصلا. اگر هم علاقمند شدیم تنها به دلیل تماشای واکنش کفن پوشان بود. که گویی چلوار گرون شده دیگه کفن پوشیدن نمیصرفه.
کلا.

Advertisements