عزاداری . عکس . یک بغل کوچولو … برادرانه


امشب دلتون را بذارین پیش دل اتیش گرفته اعظم سادات. انهم در استانه روز جهانی زن. محمود با اون عکسش اسلام را به هم ریخت ولی اسلام کجا وضع دل شکسته اعظم سادات کجا. صب که عکس را دید حالش به هم خورد . زنگ زد پروین خانم گفت بیا عکس برادرتو ببین. این بود عارمانهای ما……
امشب اعظم سادات با وردنه پشت در وایساده تا محمود بیاد.
فتنه 88 محمود را تکان نداد. ببینیم فتنه اعظم سادات چه میکن باهاش.

Advertisements