انتخابات انتخابات


بابک داد چند روزی است که نامزد شدن خاتمی برای انتخابات را برسی میکند.
البته تصمیم نهایی با اقای خاتمی است و مشاورانشان است که مردم منطقی و اهل سیاستی هستند. حد اقل منطقی تر از خیلی از سیاستمداران فعلی.
خاتمی گزینه خوبی میتواند باشد. اگر باشد. بیاید و بماند.
بار قبل هم اگر کنار نکشیده بود اوضاع خیلی فرق میکرد. و صلاح را در ان دیدند به نفع اقای موسوی کنار بروند.
امید وارم واقعا فتنه 88 دیگری در پیش نباشد رای گیری باشد نه مثل سال 88 مچگیری
و دیگر سیاست مردان خوب سر زمین ما حصر را تجربه نکنند.

Advertisements