8 مارچ روز بین المللی زن


قرار بود در باره این روز ننویسم. یک چیز هایی دست خود ادم نیست.
تا زمانی که روز زن یک جور حق حساب داد ن برای سکوت کردن زنها در مقابل کاستی ها ؛حق کشی ها ,خشونتها، ونابرابری ها باشد. لطفی ندارد.
جهان بی زن ، جهان بی عشق و شادیست. زن حق حساب نمی خواهد احترام عشق وارامش میخواهد.

Advertisements