تنها


متروک مثل ادمی که عصر به عصر اس ام اسهای تبلیغاتی اش را چک میکند .
متروک تر مثل ادمی که اس ام اس تبلیغاتی هم بهش نمیرسد.

Advertisements