باز باران


باد و باران هوا را تمیز کرده. خفه نشیم خوبه. عادت نداریم.

Advertisements