شهر وحشی وحش


دیروز یک نمودار دیدم از رشد جمعیت در ایران. سالهاست که افزایش جمعیت سیر نزولی داشته.زاد و ولد در ایران رو به منفی میرود. در برابر هر زن یک و دودهم تولد وجود دارد. این خبر خوبی است. و خوب بودنش این است که جمعیت ایران جوان و زیر سی پنج سال است . و امکانات بهتری برای نسل اینده میتواند فراهم باشد.
اما دوقسمت این پازل خیلی اشتباه است. درامد نفت زیاد شده و رشد جمعیت کم بنابر این همه الان باید توپ شده باشند که تکان هم نخورند. اما می بینیم که گرانی چه به سر جامعه اورده.
دوم اینکه تهران وحشتناک شلوغ شده. همه جمعیت کشور هجوم اورده اند به تهران. شهر دارد به کل کشور تبدیل میشود . واین درحالی است که تهران مخارج بسیار گران تر از شهرستان است. وقت زیادی در ترافیک هدر میرود. بیشتر روزهای سال هوا بسیار الوده وبرای سلامت مضر است.
بار هاگفته ام وبار دیگر هم میگویم اگر یک فامیل دور هم تو شهرستان داشتیم کوچ میکردم سمتش.
تکه کلام شهر ستانی ها این است که شهرستان کوچیک است میدانی که نمیشه چنین و چنان و جواب من این است که
تهران هم پر از شهرستانی است. چطور این ادم ها تو تهران خوب هستند تو شهرستان نه
همین مردم وقتی به تهران میایند کمتر دنبال حاشیه ها هستند. خوب تو شهر و دیار خودتان هم اخلاق اینجا را داشته باشید والا بهشت میشود. تازه با هوای خوب. ارامش بیشتر. این تهران خراب شده را هم واگذار کنید به ما . مال بد بیخ ریش صاحبش.
الان همه از دم بهشان توهین میشه . خسته شدیم از بس هر حرفی زدیم یک عده بهشون بر خورد. مجبور شدیم دهنمان چفت کنیم.
هیچ کس حق انتخاب محل به دنیا امده را نداشته است. ندارد و نخواهد داشت. اهل هر شهر ی بودن نه حسن است و نه عیب.
ادم اگر حق انتخاب داشت به خدا من بورلی هیز را انتخاب میکردم. عمرا تهران را انتخاب نمیکردم.

Advertisements