خانم ها خودتون را کنترل کنید. عیب والله عیبه


از دست شهرداری بیچاره شدیم. طبقه دوم بزرگ راه صدر قوز بالا قوزی شده تو راه بندان های بی انتهای پایتخت. این دامن مطبق به بلوار کاوه سرایت کرده. بلوار کاوه تبدیل به یک کوچه باریک شده . تاورودی صدر. با تراکمی فاجعه بار.
امروز این در گیر این فاجعه راه بندان بودم دیر هم شده بود. عجله داشتم زودتر برسم. خروجی کاوه به صدرسمت شرق یک سر بالایی تند دارد. یک پراید که سر نشینانش 5 خانم خیلی محجبه بودند این خروجی را رد کرد. با بد بختی داشت راه میگرفت که دوباره مجبور به بازگشت و گرفتار این ترافیک نشه. با اینکه بی احتیاطی کرد. راه دادم. راستش خودم را گذاشتم جای سر نشینانش. هیچ کس نمیاید که در راه بندان خیابان بماند.ماشین پشتی از اون خانم های راننده ای بود که به زور بوق را نندگی میکنند و این خیلی زشت است. از تو ایینه بداشاره میکرد ودستش رو بوق بود. خوب جلو من هم بسته بود نمیتوانستم دنده هوا بزنم. کشیدم کنار تو اون سرا شیبی قاتل کلاج امد جلو وعین فیلم ها جلوی من پیچید و . ترمز کرد. بعد یک خانم جوان عصبی پیاده شد. و شروع کرد به بد بیراه گفتن. پرسیدم مشکلت چیه. الان راه بازه خوب چرا نمیری.
گفت جلوی من ترمز میکنی سر بچه ام نزدیک بود بره تو شیشه به مردم راه میدی. دیدم باید خیلی خونسرد باشم چون ظاهرا مشکل این خانم از جای دیگه است. ازش عذر خواهی کردم. دیدم  اینقدراست عصبی که متوجه نیست اگر تو این سرا شیبی پر ترافیک از ماشین پیاده شه و ماشین را به حال خودش رها کنه چه خطراتی برای خودش وان بچه ای که میگفت توی ماشین است که من ندیدم ایجاد کند.
حالا خانم من کارم نادرست. این کار شما خیلی درست است.؟
این هورمونها این هورمونهای لعنتی گاهی ما زنها را بسیار نا متعارف میکند. بهتر است موقعی که اینقدر قاطی کردیم رانندگی نکنیم. بهتراست بچه را در صندلی مخصوص بنشانیم. قانون است که بچه هایی که قد شان زیر 120 سانت است در صندلی عقب بشینند و کمر بند ببنند.
راه  به زور بوق  باز نمیشود

مشکلات ما تقصیر ادم های توی خیابان نیست.

یک تجربه از یکی از دوستهام را در اختیار همه خانم ها میگذارم تا وقت بی وقت توی ترافیک فحش ندن و از ماشین پیاده نشوند و بوق نزنند.
این خانم دوست من  پشت یک ماشین بوق میزند و به راننده مرد بد و بیراه میگه. و اقاهه هم مثل همین خانم امروزی جلوش میپیچه و از ماشین بیرون میکشدش چپ راست می خوابونه تو گوشش تا جایی هم که فحش خورش راه میداده حرف نا مناسب بارش میکنه. مردم میایند پا درمیانی . مردک میگه این زنمه با رفیقش مچش را گرفتم در رفته الان دارم میزنمش. مردم هم موش میشوند می روند. بدیهی است ان اقا همسر ایشان نبوده. وکی دق دلیش را سر این خانم در اورده. و در عین حال از بعضی از زنها بیشتر از مرد ها باید ترسید. محتاط تر باشیم بهیتر است. کسی به ضرب بوق راننده نمیشود. فقط استرس مردم را به سمت خودش جذب میکند. و احتمالا خودش عمه و پدر مادرش هم بی نصیب نمیمانند.

اگر اعصاب ندارید رانندگی نکنید. اگر بچه در ماشی

Advertisements