زن که نه ……. زن ک


امروز خواستم برای جواز جواهر فروشی اقدام کنم. به زنها جواز نمی دهند حتی اگر امتحان قبول شوند. یک مرد باید مباشر شان باشد که دوره خرید و فروش طلا و جواهر را دیده باشد.
خوب مردی که این تخصص را داشته باشه خودش میره امتحان میده جواز میگیره. من را این وسط میخواد چی کار

Advertisements