خوزستان یعنی ایران


هشت سال دفاع از خوزستان بود که دفاع مقدس نامیده شدو تمام کوچه های شهر های کشورمان نام شهید بر خود گرفت. اول شهدا را زنده کنید. بعد دم از لبنان سوریه بزنید.

Advertisements