امروز جهنم را خلق میکردند.


امروز رفتم بودم قلم مو بخرم. از قیمت قلم مو نمیخوام بگم . پیر مرد فروشنده که پدر هنر مندی است صاحب فروشگاه است گفت خدا امروز جهنم را خلق میکرد.
متعجب نگاه کردم. گفت : به روز های کسادی این لقب را داده ایم. امروز خیلی وضع کساد بود. مرد محترم وجهان دیده ای است اضافه کرد مردم رو به فقر میروند. قیمت ها دیوانه کننده شده است. این وسط عاطفه وشرف ادم ها از بین میرود. همه ……
_____________
دلار در کشور کمیاب است. مردم برای حفظ ارزش مایملکشان دلار تقاضا میکنند . عرضه کم و تقاضای زیاد قیمت دلار را بالا تر میبرد. داریم در دیگ اب جوش می جوشیم و برای اینکه خنک شویم زیر ان هیزم میگذاریم. این همان است که پیرمرد میگفت . این بیشتر از جنگ وتحریم و قحطی تحت فشارمان میگذارد. حرص و ترس از دست دادن و فرار از فقر بیشتر از سیاست های اشتباه دولتها نابودمان میکند.
از این روزها زیاد دیده ایم. یا عادت میکنیم یا درست میشود.

Advertisements