جوراب


از هنر های مادری دختری اینکه:
پاهامون رو میز بود. یک لنگه جوراب ابی پای  بود من یک لنگه سرمه ای. یک لنگه دیگه ابیه پای ته تغاری بود با یک لنگه خاکستری.
نتیجه منطقی: یک رنگ انتخاب کنید خانوادگی همان رنگ جوراب بخرید.

Advertisements