دستچین پرورد گار


اینگونه یاد گرفته بودیم که دزدی هیزی قتل وغیره طبق قوانین اسلام ممنوعه گناهه. اما بلاخره متوجه شدیم دزدی و هیزی و غیره زیاد هم گناه بزرگی نیست اگر از سمت پروردگار دستچین شده باشی و ریش مسلمانی هم داشته باشی . داداشت هم ببخشید داداشات هم پارتی ات باشن یا رفیق فابریکت ریس جمهور باشه. در این حال گناه نیست پروردگار میبخشه. بعد هم خیلی نگران نباش گناه کن توبه کن. خدا توبه کاران را دوست داره. دزدی کن توبه کن. بعد دوباره هیزی کن. توبه کن برای تنوع هم که شده دوباره دزدی کن توبه کن. حله.

Advertisements