بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر


دهه فجر با فوت معاون اول ترین معاون اول جمهوریمان اغاز شد.
مهم ختم به خیر شدن است.

Advertisements