گرانی.همان تورم


همه چیز عجیب غریب گران شده. به خصوص مواد غذایی
کسی نیست اما که بپرسد.
شما مردم چه میکنید.
نه مجلس
نه دولت و نه حتی بالاتر.
چقدر این حق مسلم ما پر هزینه است.

Advertisements