پدیرایی ساده.


امروز رفتیم سینما. فیلم پذیرایی ساده تنها جای قشنگش لباس ترانه علی دوستی بود.

Advertisements