سکوت


سکوت مثل مرداب میماند
هرچه بیشتر دست و پا بزنی برای بیرون امدن ازش. بیشتر گرفتارش میشی.
هنوز گرفتار سکوتم. حرف هم نمیزنم.تا انجا که تعارف های معمول و خوش زبانی هم یادم رفته.

Advertisements