خیانت های بی دغدغه


کاش کسی بود برای مرد مسلمان ایرانی تعریف میکرد خیانت عمل خوبی نیست. دوست دختر داشته باشی حرامی یا صیغه کنی حلالی دل همسرت را میشکنی.
همسرت را ناراحت میکنی. اینقدر که همه گنج های عالم بی ارزش میشود. گناه انست که کسی را ناراحت کنی په خلاف شرع باشد و چه خلاف شرع نباشد.
________
کاش کسی بود که برای همه ادم ها تعریف میکرد رابطه یک ارتباط دو جانبه است. هر دو طرف انسان هستند .
خیانت زرنگی نیست .بی عدالتی است. اگر رابطه ای راضیت نمیکنه مثل انسان برو صحبت کن رابطه را تمام کن یک رابطه تازه شروع کن.
ادم رابطه اندماغ نیست که محلش نذاری خودش خشک بشه بیفته. تکلیف رابطه را روشن کن.
صدمه ای که خیانت واقعی به کسی میزند مرد و زن ندارد هر دو صدمه میخورند.
هیچ ادمی دوست ندارد که لاستیک زاپاس یک رابطه باشد.
هیچ ادمی دوست ندارد در یک رابطه شریک سومی وجود داشته باشد.
رابطه هایتان را دونفره نگهدارید.

Advertisements