پست قبل را نتوانستم درست کنم. همیشه عکس اپلود کردن درد سر داره.
این کاریکاتور مال اقای توکا نیستانی است که اسمشان اشتباه مانا نوشته شد بدینوسیله تصحیح می شود.
و ایشان این طرح را در مجموعه ای با نام طرح هایی برای حق وحقوق بشر نامگذاری کرده اند.

Advertisements