نفس


نفس ……
نفس تنگ است ما به خودمان هم رحم نمی کنیم.هوا سرد و ساکن است و ساکنان تهران حتی مراقب خودشان هم نیستند.
تو خیابان یکی دو روز راه نیفتین و دور دور نکنین هیچ اتفاقی نمیافته. فقط بنزینتون ذخیره میشه.
به جای هوا سرطان تنفس میکنسم. شنبه هم تعطیل شد.

Advertisements