کلمات سو تعبیر


نمی توانم بفهمم .
فیلتر شکن را راه اندازی کنی.

وبلاگ را باز کنی . صفحه مدیریت را بیاوری .

صبر کنی ، صبر کنی ، تالود شود

بعد یک خط بنویسی. فقط پنج کلمه.

که دست خواننده در برداشت از ان باز است. هرنفر به خواست خودش مفهوم ان را درک میکند.
فهمیدم کلمات پر از سو تفاهم هستند. انگار ادم ها هر کدام به زبان خودشان می خوانند.
همانطور که به خدای خودشان ایمان دارند.
من و مفهو می که میخواهم منتقل کنم.
و فوج فوج کلماتی که خالی از مفهومند.
کلمات سو تعبیر …….

دقیقا با شما بودم. که حوض پر زندگی را امدی و مواج کردی. کلمات را بهانه کردی و رفتی. اب حوض گل الود شد.

Advertisements