یلدا


اخرین روز تقویم مایا هم به سادگی مثل همیشه گذشت. خوب شد مایا ها 4000 سال پیش زندگی می کردند . وگرنه از فردا صبح بی تقویم بودند.
فردا به خورشید وصبح سلام میکنیم و به یاد میاوریم قرار بود دنیا تاریک شود . سه روز خورشید نباشد و زمین یخ بزند و ما نیز از میان برویم.
خوبیش این بود که همه با هم می رفتیم .. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه. درد زندگی تمام میشد بی اینکه دردی برای رفتنت روی دل کسی بگذاری.
فردا با طلوع مهر و تولد میترا ما هم متولد میشویم. تولدی دوباره. و نگاهمان را به روزی میدوزیم که به ما زندگی هدیه کرده است.
عشق های تان مثل شب یلدا بلند و ماندنی …. یلدا های تان در پناه مهر پر تکرار.

Advertisements