روز مبادا امد


روز مبادا روز مبادا که میگن فرداست .
هرچی دارین بیارین . هرچی دارین بخورین . هرچی دارین بپوشین !
فکرچاق شدن هم نباشین . امدیم و فردایی هم در کار نبود. نبازیناین روز اخری را…
اصلا هم نمیخوام کلیشه ای بگم که برین همدیگر را دسوت داشته بشین اینها . هرجوری راحتین همان باشین رسم دنیا اینه
اینها که مینویسن عید شد برین کدورتها را بردارین اشتی کنید اینها
نه …. اون کاری که خوشحالتون میکنه انجام بدین.

Advertisements