شمع درمانی


این روزها من شمع درمانی میکنم.
هوا تاریک میشه. شمع روشن میکنم. احساس تنهایی میکنم شمع روشن میکنم. دلم تنگ میشه شمع روشن می کنم. عصبی میشم شمع روشن میکنم. سردم میشه شمع روشن میکنم. دلم میخواد خانه ام زنده بشه شمع روشن میکنم. میخوام تصمیم بگیرم شمع روشن میکنم.
حس خوبی میگیرم وقتی دور تا دورم پر از شمع میشه.

Advertisements