فرض کن.


فرض کن مرگ قناری در قفس مرگ نیست.

فرض کن مشکل بی حجاب نشان داددن دخترکان دبستانی سوخته.
فرض کن پای برهنه مادر ستار اصلا به معنی ارتداد.
فرض کن. حرصت را بکوبی به چهار چوب در دنیا…فرض کن زرشک پلو
الان دنبال یک در میگردم اندازه دنیا …. بکوبم سر بعضی ها را به ان به اندازه حرصی که دارم به ان.
بلکه از صداش. یک چند نفری نشگی از سرشان بپرد و یک چند نفری خماری یا خواب.
فرض کن!
فرض کن من عصبانیم!
خوب که چی؟؟
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق،
گفتگو از مرگ انسانیت است..
اقتباس از نوشته خانم شفیعی.

Advertisements