ا


با کوبیدن دیگران تحقیر دیگران ازار دیگران یاد گرفته ایم خودمان را باور کنیم. در واقع هیچ گه خاصی هم نیستیم.
ملتی هستیم که اطلاعات تخصصی داریم در مورد همه چیز. از بالاکردن بالن و ردیف کردن فرمول سوخت چلنجر بگیر تا درمان سرطان . کافی است الان زنگ بزنید به عمه بلقیس در مورد اقتصاد کلان براتون نظریه پردازی میکنند ردیف و البته توپ
بعد اصرار هم داریم بر درست بودن فهم ناقصمان از همه چیز. و اصرار داریم بر استنباط درستمان.
مثلا یک نقاش یک طرح کشیده در مورد یازده سپتامبر بنده خدا ،نگاه می کنیم وبه نقاشه میگیم این در مورد اخر دنیاست.و من اصلا نقاشش را میشناسم. واصرار داریم نه ما درست میگیم. اعتماد به نفس در این حد.

بزرگ مهر یک داستانی داشته در مورد ابله و طبل تو خالی.
امروز با خبر شدیم در نقاشی یک سبکی به نام اگزیستانسالیسم هست. اینکه هنوز گیر این ایسم های متعدد هستیم و فکر میکنیم هرچی پیچیده تر حرف بزنیم و کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنیم. نشانه شخصیت ماست اینطور نمیشود زیرا تنها ارائه بلیط نشانه شخصیت ماست.

 

Advertisements