تنهایی


تنهایی انتهای سرداب وسیعی است که به تاریکی ها می پیوندد
با یک نردبان چوبی ..
از پله هایش که پایین بروی..
دیگر مهم نیست
روی کدام پله باشی.

Advertisements