آفتاب


اینقدرهوا تمیز بو د و اینقدر افتاب درخشان بود . که دلت میخواست تا انتهای دنیا بری

Advertisements