ان روز خوب سه شنبه بود


همین دیروز که با دلنگرانی نوشتم . نسرین ستوده اعتصاب را شکست و مردمی را خوشحال کرد. گوش شنوایی پیدا شد و عاقبت ممنوع الخروجی از روی پرونده دختر نسرین برداشته شد.
خیلی دیر . ای کاش این شادی برای ازادی نسرین بود. به امید روزی که اوین از کسانی که برای عقاید شان در انجا محبوسند خالی باشد. به یاد ان هم وطنان گم نام پشت ان دیوار های سیاه.
_______
اتهران خلوت شده. امروز هوا کمی بهتر بود. من امید دارم باران ببارد امروز و فردا . هوا سخت تلخ است . تلخ الوده. واسمان سرخ.
بیرون که میروی یک بند دهن دره میکنی. اکسیژن کافی به مغز نمیرسد.
از ترس هوای الوده در و پیکر ها کیپ تا کیپ بسته.
وادم های حساسیتی مثل من بینی ها شون کیپ تا کیپ گرفته.
امید وارم این چند روز شهروندانی که در تهران مانده اند از تردد های اضافی در خیابانها خود داری کنند. کمی هوا برای تنفس لطفا……
این شهر شلوغ در بن بست کوه به کمی اکسیژن نیاز دارد. کمی هوا برای تنفس لطفا.

Advertisements