قاطبه اهالی تهران


زنگ میزنم بهش صدام بغض داره. تجربه اش را داره این داستانهای من و مامانم. میگه باز مامانت دسته گل به اب داده ها. میگم اره دوباره لهم کرده. میگه گوشی گوشی . اون سمت خط صدای هنر مند معروف ودوست داشتنی کمدی میاد. با لهجه کرمانشاهی شروع می کند از اوضاع واحوال نمایشگاه نقاشی پرسیدن. بعد معمولی خرف میزنه وخلاصه کلی باعث شادی وخنده میشه. قاطبه اهالی تهران در ایتالیا ایتالیا .
گوشی را که پس میگیره میگه بهتر شدی؟ میگم مرسی برام خوب بود.
سعی میکنم این گریه سه روزه بند بیاد. اگر بند بیاد.

Advertisements