کم فروشی


یک قومی بودند در ایام قدیم . کم فروشی میکردند . بادی امد و بردشان. بهشان میگفتند قوم عاد.
ما را کی باد ببرد خدا میداند. دوست ندارم غر بزنم ولی خدایش همه چیز لاغر شده از نان همبرگر بگیر تا کاغذتوالت. قدرتی خدا همه شدن خوش هیکل عین باربی.
من هم یک نموره شکاک شدم امروز شیر را گذاشتم رو ترازو وزن کردم. وقتی برداشتم به نظرم خالی امد.
اما وزنش درست بود.
ظاهرا یکی از راه های مناسبتر کردن قیمت مایحتاج کم کردن از وزن انهاست. به همین ترتیب پیش برود همه مان سوتغذیه میگیریم.
قرار شد از گرانی غر نزنم. هیچ کس متوجه نیست من هم متوجه نشوم.
دوستی میگفت شما اقلیت معترض هستید. حالا کلا. ما اقلیت معترض به گرانی حرفمان به جایی نمیرسد. اگراکثریت بودیم باز یک صدای بلند میشد.
وباید قبول کنیم اکثریت این جوری دوست دارند و به این وضع راضی هستند. ما هم خودمان را بایدراضی وانمود کنیم.
____________
روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان یک روز بین المللی است و تنها مردانی که در دنیا این روز باعث حساس شدنشان میشود مردان ایرانی هستند. فوری اعتراض میکنند خشونت بر علیه مردان هم هست.
پیشنهاد میکنم یک کمپین ایرانی راه بندازن و یک روز هم به عنوان روز مبارزه با خشونت بر علیه مردان به سازمان ملل معرفی کنند.
یادم باشه یک روز برم دادگاه خانواده مجتمع ونک از مردهای که لب دهنشان زخم شده و زنان شان زیر چشمشان بادمجان کاشته اند عکس بگیرم برای ارائه به سازمان ملل.

Advertisements