مسافرت ممنوع


برای زنان ایرانی تا چهل سالگی بدون اجازه ولی پاسپورت صادر نمی شود.
خوب چهل سال را که رد کردیم خدا بخواد 65 را هم رد کنیم میتوانیم تو ایران بدون ولی مسافرت کنیم و هتل بگیریم.

Advertisements