مواد فروش


اینجوری شنیده ام که مواد فروش ها برای اینکه الوده ات کنند . اول یک کم مخدر میدهند برای تست کردن. معمولا معنی ندارد حتی ممکن است حالت را هم بد کند. بعد از چند روز یک کام دیگر تا لذتش زیر دندانت برود. این بار لذتش را درک میکنی. وقتی الوده شدی به ان لذت . وقتی دنبال تکرار ان توهمات واون حال های خوب هستی. گم میشوند. سنگ میشوند. اول اهلی میکنند. اهلی که شدی نوبت انهاست. گران میشوند.
مواد فروش هرگز الوده نمیشود. مثل تن ماهی لیز است. مرتب سر میخورد. کم است زیاد نمیشود.
ما همه مواد فروشیم.
به همان سنگی. اول اهلی میکنیم. دوم اهلی میکنیم. بعد نایاب میشویم.
از ان سمت اما…… مخدرت را که قطع میکنند. اول کلافه ای . بعد بدنت واکنش نشان میدهد. درد میگیری . درد میکشی . دنبال مخدر میروی . به اراده ات رجوع می کنی. منطق میگوید باید ترک کنی. سعی میکنی منطقی باشی.
سعی میکنی برگردی به روزهای قبل از تخدیر. به روزهای قبل از مواد فروش….
برمیگردی. اما درد دارد. ترک هر لذتی درد دارد.
شاید هم دنبال مواد فروش دیگری بروی.
ما همه مواد فروشیم.
ادم ها را اهلی میکنیم. الودشان میکنیم. الوده که شدند . محکم که شدند . محک میزنیم. دوست داریم دنبالمان بیایند. تلخ میشویم بهانه میگیریم . پیام تلخ میدهیم. تماس ها را جواب نمیدهیم. تا شیرینی خودمان را محک بزین. یا اصلا دیگر ان رام اهلی را نمی خواهیم.
جواب همیشه یکسان نیست.
گاهی ان طرف داستان اهل بریدن ترک کردن است. می رود به خشم .
گاهی هم مواد فروش دیگری پیدا میکند.
گاهی هم دنبال ما میاید. تا خسته شود . نا امید شود و برود.انگار هرگز نبوده.
محبت انسانها مخدر است.
مرتب باید خودت را با طناب ببندی و یابویی ترک کنی. تا درس بگیری درد را بیاد بیاری. دوباره الوده نشوی.
خوبیش هم این است. چند روز درد میکشی . بعد بریده میشوی و کم کم یادت میرود. ان چند روز که بگذرد همه چیز تمام میشود.
ادم به سریالهای تلوزیون و ادم هاش هم الوده میشه. اینکه انتظار نداشته باشی الوده شوی خطاست.

آش ایدولوژی که با انتخاب و هماهنگی بازار نشر به خورد ما میدهند دارد جواب میدهد. از شرق دور می اموزیم که زندگی در لحظه است وهیچ چیز  ارزش ندارد. از  غرب  میاموزیم که عادت نکینم. وابسته نشویم تا پایبند نشویم.  از شمال غربی میاموزیم هیچ چیز ارزش نیست. از جنوب شرقی میاموزیم  هیچ خدایی را بنده نباشیم.

در نتیجه هویت خودمان را گم میکنیم .همه میشویم یک مواد فروش سنگ دل

 

پ.ن : کامنت دونی باز شد

Advertisements