زنانی زن تر از تمامی مردان سر زمینم.


مرد بودن صفت نیست ؛ جنسیت است. اما  زن بودن  را  زنان این مرز بوم تبدیل به یک صفت کرده اند. زن بودن را به حماس پیوند داده اند.
امروز توی راه فکر میکردم من هم اگر جای نسرین ستوده بودم ؛بین این زندگی ومرگ ، مرگ را انتخاب میکردم. همین مرگ تدریجی را. مثل هر مادر دیکری در ان شرایط.
در سر زمینی که مادر هیچ حقی بر فرزندانش ندارد ، مهر پسران را از دوسالگی و قید دختران را از هفت سالگی باید بزند و سیستم قضایی که عدالتش بر این اصول و قوانین میچرخد اگر به اعتصاب غذای یک مادر برای دیدن فرزندانش اهمییت میداد جای تعجب داشت.
البته دیروز 22 ابان نسرین ستوده موفق به دیدار فرزندانش شده اما اعتصاب غذای او برای رسیدن به سایر خواسته ها واعتراضاتش ادامه دارد.
زن بودن در ایران حتی اگر نسرین ستوده باشی با اطلاعات کامل حقوقی یا فائزه هاشمی باشی با پدری قدرت مند کار دشواری است.چرا که زن درگیر قوانین دست و پاگیر و پیچیده ایست که معضلات ان به نظر پایان ناپذیر میرسد.
به یاد تمام زنان در بندی که کمتر از ایشان یاد میشود. زنانی زن تر از تمامی مردان سر زمینم.

Advertisements