زنان و سو استفاده جنسی


بحث سواستفاده جنسی از زنان و تبعیض جنسینی برای زنان دو معقوله کاملا جداست.
بی پرده مینویسم .
روابط پارتنری در سه قسمت میشود دسته بندی کرد.
روابطی که معامله است. و وجهی در قبال ان دریافت میشود.
روابطی که با میل دو طرف انجام شده. و جنبه انسانی دارد.
روابطی که به زور وخشونت ضرب شتم واقع میشود که تجاوز نام دارد.
ا
از نظر من به عنوان یک زن امکان ندارد زنی تمایل نداشته باشد و ارتباطش با مردی منجر به روابط پارتنری شود اگر زن نخواهد رابطه برقرار نمیشود. یا کار به جا های خصوصی نمیرسد. وقتی هم که زن به ایجاد رابطه مایل باشد و رابطه ایجاد شود دیگر سواستفاده جنسی نیست. رابطه جنسی است یک ارتباط دو طرفه..
که در ان حساب و کتاب و دو دوتا چهار تا معنی ندارد.
زنی که باور میکند کالای جنسی نیست بر جسمش حق مالکیت دارد و با حساب وکتاب پا در رابطه ای نمی گذارد باور دار مورد سو استفاده جنسی قرار نمی گیرد.
یعضی از ما زنان با برنامه ریزی و حساب کتاب وارد یک رابطه پارتنری میشویم. حساب کتاب که درست از کار در نمی اید وا مصیبتا سر میدهیم و بحث سواستفاده را مطرح میکنیم. اگر حساب و کتاب درست در امد دیگر سواستفاده ای هم در کار نیست.
یک شغلی وجود دارد عده ای روابط پارتنری برقرار میکنند در قبال ان هم دستمزد دریافت میکنند اسم بدی هم دارد…
حالا این دستمزد ممکن است مادی باشد سر راست با پول حساب شود که معمامله درست است. یا معنوی باشد .
یعنی کسی نه برای یک رابطه دوطرفه بلکه برای رسیدن به یک سری خواسته ها مثل ازدواج تن به روابط پارتنری بدهد که این هم در واقع همان معامله است. فقط نوع قیمتش فرق میکند.
دختر من ، خواهر من ؛ تو یک انسانی با حقوق انسانی ای که حقت است. اگر میل داری به تو به چشم انسان نگاه شود پس اول خودت به خودت نگاه انسانی داشته باش. از اینکه وارد رابطه ای شوی وبعد چرتکه را برداری حساب کنی و اگر به منظورت نرسی وعنوان کنی ازت سو استفاده جنسی شده اصلا انسانی نیست. اول باور کن که انسانی .
بحث تجاوز به عنف یک مبحث دیگر است. تجاوز معمولا ناخواسته و در شرایط خاصی است معمولا با ضرب شتم همراه اشت. . در ان مرد متجاوز مقصر است نه کسی که به او تجاوز شده. نوع لباس و پوشش هم در ان نقشی ندارد. مرد متجاوز در بیشتر اوقات به دلیل میل جنسی تجاوز نمی کند . به دلیل اخلال های شخصیتی دست به این عمل میزند.

Advertisements