اینجا را ،صفحه مدیریت را باز میکنم و بدن اینکه چیزی بنویسم می بندم. و میروم
نوشتنی ها….. گفتنی ها هستند … دست ادم به نوشتن نمیرود. به همین سادگی……

Advertisements