بدون عنوان


تا انتخابات اینده اتفاقی خاصی پیش رو نداریم.
خبر توقف غنی سازی پخش میشود. تکذیب میشود . تایید میشود تکذیب میشود. به سبک قرم وقرم…. قرم
تصمیم گرفته میشود ریس جمهور در صحن مجلس پاسخ گو باشد. طرح سوال لغو میشود….. دوباره تصیمیم به طرح سوال در صحن مجلس گرفته میشود. سر انجام سوال در صحن مجلس قرائت میشود
ریس جمهور میخواهد به اوین برود. ریس قوه قضایه اجازه نمیدهد. بسیجی دهن گشاد مصاحبه میکند و در نت پخش می کند که به خاطر جان ریس جمهور صلاح نمیبیند که ایشان به بازدید اوین بروند. بسیجی دهن گشاد!! جل الخالق برای ریس جمهور صلاح مصلحت تعیین میکند.
در نهایت هر گونه حرکتی تا انتخابات مصداق خیانت محسوب میشود.
از ان طرف بی سر وصدا مذاکراتی در امریکا بدون بازتاب خبری انجام میشود. در این میان گرانی روز افزون و سقوط قیمت ریال بر پیکر جامعه فشار میاورد. و مردم در سکوت منتظر انتهای این بازی ها هستند.
در نهایت ….بازی مجلس و غنی سازی و دلار و اوین بلاخره به پایان میرسد.بازی وقت خریدن هم انتهایی دارد.

نه ریس دولت ناگفته ها را رو میکند. این وسط فقط علی مطهری خودش را طبق معمول سبک میکند.
نه امریکا حمله میکند نه اسرائیل حمله میکند نه راهپیمایی و اعتراضی انجام میشود نه کودتایی بر علیه دولت وقت انجام میگیرد. اب از اب تکان نمیخورد.
انچه اوضاع را تکان میدهد …. قابل پیش بینی است. 21 دسامبر تقویم مایا ها به پایان میرسد و دنیا هم به انتها میرسد.
در نهایت ما هم شب های اخر دنیا با ارامش سریال های ایتالیایی و ترکی میبینم. در مورد گرانی ها غر میزنیم.

Advertisements