رجعت


خون پاک اریایی با سرعت نور میل به سمت رجعت به انسانهای اولیه و غار نشینی دارد.

Advertisements