ان سمت زندگی


خانم دکتر از مادر مرحومش میگفت. انگار از یک ادم زنده حرف میزنه. میگفت تو خواب میبینمش اونجا راحته . چه خونه زندگی ای چه لباسهایی همش مهمون همش دورش شلوغ. ما هم دنبال لنگه کفشمون ماندیم تو این دنیا خیالمون راحت بشه اینجا چی کار داریم میریم.
دیدم راست میگه

Advertisements